free bootstrap templates

Podmínky účasti

Mladší účastníci

Datum narození 28. 7. 2002 až 31. 12. 2006, platná registrace v Junáku v letech 2018-2020, uhrazení účastnického poplatku ve výši 15000 Kč, komunikativní znalost AJ, účast na přípravných setkání JO i celého kontingentu

IST

Věk alespoň 18 let (v den oficiálního začátku EJ, 27. 7. 2020), platná registrace v Junáku v letech 2018-2020, uhrazení účastnického poplatku ve výši 10000 Kč, účast na EJ v termínu od 25. 7. do 8. 8. 2020, úspěšná absolvence online školení Safe From Harm, zodpovědné a svědomité plnění úkolů spojených s pracovním zařazením na EJ, být příkladem mladším účastníkům

Vedoucí jamoddílů

Věk alespoň 18 let (v den začátku EJ), platná registrace v Junáku v letech 2018-2020, uhrazení účastnického poplatku ve výši 10000 Kč, účast na EJ v termínu od 27. 7. do 6. 8. 2020 (odjezd 7. 8.), komunikativní znalost AJ, úspěšná absolvence online školení Safe From Harm, příprava 2-3 setkání pro členy jamoddílu

Postup při registraci

 1. Přečti si vše, co je na této stránce.
  Seznam se s pravidly kontingentu i se storno podmínkami.
 2. Na stránce ej2020.cz/rs si založ svůj uživatelský účet v registračním systému kontingentu. Nezapomeň zvolit správnou registrační kategorii.
 3. V registračním systému najdeš předvyplněnou PDF přihlášku.
  Tu si stáhni, podepiš a nahrej zpět. Vyplň také zdravotní dotazník.
Po splnění všech výše uvedených kroků a posouzení tvé přihlášky Ti přijde potvrzení o přijetí do českého kontingentu na Evropské skautské jamboree 2020. Do 31. srpna 2019 pak bude potřeba uhradit účastnický poplatek (v jediné splátce). Pouze po splnění těchto kroků bude tvá přihláška finální.

Účastnický poplatek:
- pro mladší účastníky a vedoucí jamoddílů zahrnuje: poplatek pořadatelům akce, dopravu na akci a zpět, pojištění po celou dobu vč. dnů cesty, kontingenční balíček (šátek, tričko, nášivka).
- pro členy mezinárodního servistýmu zahrnuje: poplatek pořadatelům akce, pojištění po celou dobu vč. dnů cesty, kontingenční balíček (šátek, tričko, nášivka).

V případě, že zájem uchazečů bude převyšovat kapacitu kontingentu, vedoucí kontingentu si vyhrazuje právo výběru účastníků na základě jím stanovaných pravidel schválených zahraničním zpravodajem Junáka. Věříme ale, že všichni, kdo budou na Evropské skautské jamboree chtít jet, budou tuto možnost mít.

Pravidla účasti v českém kontingentu na EJ 2020

 • Budu dle nejlepšího svědomí a vědomí reprezentovat skautské hnutí a Českou republiku, a to nejen na akci, ale i mimo ni (například při cestování).
 • Budu se řídit skautským zákonem.
 • Budu respektovat české zákony, právní řád pořádající země i legislativu EU.
 • Budu se řídit pravidly akce a pokyny vydané organizátory EJ 2020.
 • Po dobu trvání akce nebudu konzumovat alkohol ani jiné omamné látky.
 • Budu ohleduplný/á a tolerantní k ostatním.
 • Budu respektovat zvyky a tradice jiných kultur (včetně oblečení).
 • Souhlasím se storno podmínkami akce (viz níže) a dále s tím, že v případě porušení řádu akce můžu být jako účastník z akce vyloučen bez nároku na vrácení poplatku.
 • Souhlasím se zpracováním předaných osobních a citlivých údajů mých či mého dítěte (dále jen: účastník) Junák – český skaut, z.s. sídlem Senovážné nám. 24, Praha 1 (dále jen: Junák) a s jejich předáním k dalšímu zpracování Związku Harcerstwa Polskiego, sídlem M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszavwa, Polsko (dále jen: pořadatel EJ 2020).
 • Osobní a citlivé údaje budou zpracovány a předány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění (dále jen: zákon) a dalšími souvisejícími předpisy, v rozsahu nezbytném pro zajištění akce EJ 2020. 
 • Souhlasím s tím, že Junák a pořadatel EJ 2020 zpracují tyto osobní údaje: identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, přezdívka, číslo OP/pasu; kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonická spojení, e-mail; údaje o zdravotním stavu včetně zdravotních a dietních omezení.
 • Souhlasím s tím, že Junák a pořadatel EJ 2020 zpracuje i údaje o zdravotním stavu účastníka, které zákon označuje jako citlivé údaje. Jedná se o údaje nezbytné pro posouzení zdravotního stavu při účasti na EJ 2020 a též jako informace potřebné v případě nutnosti ošetření. Citlivé údaje mají k dispozici pouze činovníci přímo se podílející na EJ 2020 a jsou zpracovávány výhradně po dobu trvání projektu českého kontingentu na EJ 2020. Pro zpracování těchto citlivých údajů uděluji svůj výslovný souhlas, s vědomím, že tento souhlas může být kdykoliv odvolán. Beru dále na vědomí, že zpracování osobních údajů je v Junáku dále upraveno vnitřními předpisy, aby tak byla zajištěna jejich ochrana před zneužitím. Údaje jsou určeny a mohou být zpřístupněny pouze činovníkům Junáka, kteří je potřebují pro výkon své funkce po dobu trvání projektu českého kontingentu na EJ 2020. 
 • Prohlašuji, že veškeré své osobní a citlivé údaje poskytuji dobrovolně. Beru na vědomí, že na základě písemné žádosti je Junák a pořadatel EJ 2020 povinen poskytnout mi informace o osobních a citlivých údajích zpracovávaných o mé osobě, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu.
 • Výslovně dále souhlasím se zpracováním podobizny, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů (tedy fotografií a videí) vznikajících při dokumentaci činnosti; zejména k jejich dalšímu použití v rámci činnosti Junáka a pořadatele EJ 2020.

Storno podmínky

 • Po nahrání scanu podepsané papírové přihlášky a zaplacení účastnického poplatku se stává přihlášení závazným a případné změny se řídí těmito podmínkami.
 • Pokud se účastník z nějakého důvodu rozhodne akce po závazném přihlášení se nezúčastnit (nebo z nějakých důvodů na akci jet nemůže), je potřeba, aby vypořádal své závazky. Tím je myšlena povinnost doplatit v co nejkratší možné době po zrušení účasti (max. do 3 měsíců) rozdíl mezi uhrazeným účastnickým poplatkem a náklady, které organizátoři na jeho účast vynaložili (tedy zaplacený účastnický poplatek organizátorům, případně nákup jízdenek či individuální objednávka vybavení). Přesnou výši dlužné částky oznámí a doloží organizátoři bez zbytečného odkladu po obdržení rozhodnutí účastníka se nezúčastnit.
 • Organizátoři mohou částku vypočtenou v předchozím bodě snížit nebo následně vrátit odhlášenému účastníkovi takové finanční prostředky, které se podaří následně získat zpět a tím ztrátu účastníka minimalizovat (např. pořadatel vrátí nějakou část, pojišťovna vyplatí pojistku).
 • Odhlášený účastník za sebe může najít náhradníka. V takovém případě vrátí organizátoři odhlášenému účastníkovi zaplacenou zálohu po odečtení poplatků se změnou jména související (např. poplatek organizátorům), případně účastník doplatí rozdíl účastnického poplatku a skutečných nákladů spojených se změnou účastníka.

© Junák – český skaut, z. s. / Český kontingent na Evropské jamboree 2020
Dotazy prosíme směřujte na ej2020@skaut.cz.